Seniorenanwalt24

Pomoc pri opatere

právna pomoc pre seniorov v celej krajine

Seniorenanwalt24

Pomoc pri opatere

V ústredí právnej „opatery“ je tzv. plná moc pre opateru. V nej a v príkaze na opateru môžete splnomocniť osobu, ktorej dôverujete, aby vo vážnom prípade za vás vykonávala vaše záležitosti. V príkaze pacienta môžete určiť presné pokyny na ošetrenie pre konkrétne choroby.

Poradíme vám o možnostiach a rizikách úmyselného splnomocnenia, preskúmame existujúce splnomocnenia pre opateru a pomôžeme vám vykonať splnomocnenia a príkazy, ktoré budú mať právnu istotu.

Senioren Anwalt 24

Vitajte!

Pomoc pri opatere

Plná moc pre opateru

S plnou mocou pre opateru môže osoba splnomocniť inú osobu na to, aby pre ňu vykonávala všetky alebo určité úlohy. Splnomocniteľ musí byť v čase udelenia plnej moci spôsobilý vykonávať právne úkony. Splnomocnený má spravidla používať právnu moc až vtedy, keď splnomocniteľ – napríklad z dôvodu demencie, ktorá sa vyskytla neskôr – nie je viac schopný konať sám za seba. Predpokladom pre udelenie plnej moci pre opateru je neobmedzená osobná dôvera splnomocniteľa voči splnomocnenému.

Poradíme pri právnej úprave plnej moci pre opateru. Skontrolujeme plné moci, ktoré nám predložíte, poradíme vám o právnych rizikách a predstavíme vám alternatívne právne úpravy.

Pomoc pri opatere

Príkaz na opateru

Ak dospelá osoba nedokáže z dôvodu psychickej choroby alebo iného telesného alebo duševného postihnutia vybavovať všetky svoje záležitosti alebo ich časť, opatrovnícky súd mu na jeho žiadosť alebo na žiadosť úradu určí opatrovníka, § 1896 ods. 1 veta 1 BGB. V príkaze na opateru sa dá upraviť, kto má a kto nemá byť opatrovníkom pre prípad potreby nariadenia opatery. Opatrovnícky súd musí pri výbere opatrovníka zohľadniť návrhy vykonané v príkaze na opateru v rámci § 1897 ods. 4 BGB.

Prostredníctvom účinného príkazu na opateru sa dá často zabrániť opatere zo strany tretej osoby. Poradíme vám pri výbere vhodnej osoby a pri naformulovaní príkazu na opateru.

Pomoc pri opatere

Príkaz pacienta

Pod príkazom pacienta sa rozumie príkaz, ktorým osoba vopred súhlasí alebo zakazuje zdravotnícke opatrenia ako sú skúmanie duševného stavu, zásahy lekára alebo liečba v prípade, že nie je schopná o nich sama rozhodovať. V tomto prípade je smerodajný § 1901a odsek 1 veta 1 BGB. Musí sa však vopred určiť, pri ktorých udalostiach zdravotníckeho druhu platí tento príkaz a čo sa má pri zdravotnej liečba vykonávať a čo je zakázané.

Príkaz pacienta obsahuje rôzne ošetrovateľské, zdravotnícke a právne aspekty. Kompletne vám poradíme, ktoré aspekty treba zohľadniť a na vyžiadanie aj po porade s ošetrovateľmi a lekárom vám pomôžeme vykonať individuálny príkaz.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation