Seniorenanwalt24

Pomoc pri nástupníctve

právna pomoc pre seniorov v celej krajine

Seniorenanwalt24

Pomoc pri nástupníctve

Úprava nástupníctva má za účel viacero cieľov: vlastné ekonomické zaistenie, spravodlivé zaobchádzanie so všetkými členmi rodiny, minimalizácia daňového zaťaženia a v prípade spoločností aj zabezpečenie kontinuity podnikania.

Seniorom a ich rodinným príslušníkom ponúkame rozsiahle poradenstvo o dedičskom práve a dedičskom daňovom práve a prevzatím výkonu závetu môžeme cenne prispieť k zachovaniu majetku a zamedzeniu konfliktov.

Senioren Anwalt 24

Vitajte!

Pomoc pri nástupníctve

Závety

Formou závetu môže závetca úplne alebo čiastočne zrušiť alebo zmeniť dedičskú postupnosť zo zákona. V dedičskom prípade potom nenastupuje dedičská postupnosť zo zákona, ale úprava, ktorú vykonal závetca vo svojom závete. Určením dedičov, použitím náhradných dedičov a nariadením dedičstva, čiastočným nariadením alebo vykonaním závetu môže závetca vedome a aktívne rozhodnúť, čo sa má stať s jeho životným dielom v rámci prevodu majetku. Existuje mnoho spôsobov prevodu majetku.

Našim mandantom pomáhame pri rozhodovaní a sprevádzame ich pri prevodoch majetku do konca života, cez vytváranie závetov a nariadení pre ich výkon až po zakladanie fondov a iných nositeľov práv na zabezpečenie získania majetku.

Pomoc pri nástupníctve

Výkon závete

Nariadením o výkone závete sa môže závet poručiteľa účinne zrealizovať. Vykonávateľ závetu musí vykonať poslednú vôľu závetcu a riešiť vysporiadanie dedičstva. Môže mať nariadené, aby dedičstvo rozdelil (tzv. pribežné vykonávanie) alebo dedičstvo určitú dobu spravoval (tzv. trvalé vykonávanie), ale prirodzene aj obe možnosti. Vykonávateľ nie je viazaný nariadeniami dedičov, musí presadzovať výlučne poslednú vôľu závetcu.

Pomocou našej činnosti vykonávateľa závetu môžeme odbremeniť dedičov v už aj tak dosť ťažkej situácii. Vysporiadanie dedičstva je často spojené s mnohými právne náročnými činnosťami, pre ktoré dediči potrebujú právne alebo daňovo právne poradenstvo. Okrem odbremenenia dedičov prinášame zachovane majetku a mier medzi dedičmi.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation