právna pomoc pre seniorov v celej krajine

Senioren Anwalt 24

právna pomoc pre seniorov v celej krajine

právna pomoc pre seniorov v celej krajine

Senioren Anwalt 24

Senioren Anwalt 24 sa obracia na seniorov a ich rodinných príslušníkov v celom Nemecku a ponúka právnu pomoc pre seniorov.
Ponúka právnu pomoc v oblasti práva pre seniorov, predovšetkým

– pri vytváraní plnej moci pre opateru a príkazu pacienta,

– pri zmluvných ustanoveniach domácej alebo stacionárnej opatery

– pri nariadení alebo zrušení súdnych opatrení o ošetrovaní a

– pri tvorbe nariadení v závete o následníkovi majetku.

Seniorom radíme a zastupujeme ich mimosúdne a súdne, vyvíjame právne riešenia a realizujeme ich spolu so seniormi a ich rodinnými príslušníkmi

Okrem dôveryhodného partnerstva sa v prvom rade sústredíme na preskúmanie a realizáciu skutočnej vôle seniora.

Sami seba vnímame ako centrálneho kontaktného partnera pre všetky otázky v oblasti práva pre seniorov a v súvislosti s ním máme bohatú expertízu s nasledovným

– Právo budúceho opatrenia a právo na opateru,

– Právo na starostlivosť a právo na domov,

– Rodinné a dedičské právo,

– Právo ohľadne nehnuteľností a pozemkov a

– Právo v bankovníctve a kapitálových trhoch.

V prípade otázok o spôsobilosti na vykonávanie právnych úkonov alebo na vykonanie závetu privoláme špecializovaných lekárov, skoordinujeme ich prácu a zosumarizujeme výsledky, aby sme dokázali poskytnúť služby aj v týchto právnych otázkach.

Sídlo kancelárie sa nachádza v Mníchove a máme pobočky v Augsburgu, Ulme, Stuttgarte, Karlsruhe, Lipsku a Berlíne.
Na našej prevádzke v Zürichu ponúkame takisto poradenstvo o švajčiarskom práve a pracujem aj na cezhraničných prípadoch.

Senioren Anwalt 24

Vitajte!

Senioren Anwalt 24

Odbornosť v práve pre seniorov

  • Právo budúceho opatrenia a právo na opateru

  • Právo na starostlivosť a právo na domov

  • Rodinné a dedičské právo

  • Právo ohľadne nehnuteľností a pozemkov

  • Právo v bankovníctve a kapitálových trhoch

  • Pracovné právo pre zahraničných pomocníkov v domácnosti

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Senioren Anwalt 24

OTÁZKY O SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE PRÁVNYCH ÚKONOV A ZÁVETU

Čoraz viac ľudí sa v súčasnosti dožíva vysokého veku. S pribúdajúcim vekom však rastie aj nebezpečenstvo duševných ochorení. Pri všetkých právnych úkonoch preto mimoriadne dbáme na spôsobilosť daného seniora vykonávať právne úkony alebo závet.

Senioren Anwalt 24

Právne otázky o spôsobilosti vykonávať právne úkony

Spôsobilosť vykonávať právne úkony je schopnosť účinne samostatne vykonávať právne úkony. Občiansky zákonník (BGB) hľadí v princípe na všetky osoby ako na schopné vykonávať právne úkony a v § 104 a nasl. BGB upravuje iba výnimky zo spôsobilosti vykonávať právne úkony, a to obmedzenú spôsobilosť vykonávať právne úkony a nespôsobilosť vykonávať právne úkony.

Okrem maloletých osôb do 7 rokov sú nespôsobilé vykonávať právne úkony aj osoby, ktoré sú v stave chorobnej poruchy duševnej činnosti, ktorá vylučuje slobodné určovanie vôle a nemá dočasnú povahu, por. s § 104 BGB. Osoby neschopné právne vyjadriť svoju vôľu sú nulitné, por. s § 105 BGB. Medzi stavy chorobnej poruchy duševnej činnosti patria okrem iného demencia, duševné postihnutie, bludy a halucinácie, alkoholizmus a afektívne poruchy. Ak je to potrebné, dotknutým osobám určí súd opatrovníka ako zákonného zástupcu, § 1896 BGB.

Senioren Anwalt 24

Právne otázky o schopnosti vykonávať závet

Podľa § 2229 ods. 4 BGB nemôže závet stanoviť osoba, ktorá z dôvodu chorobnej poruchy duševnej činnosti, z dôvodu duševnej obmedzenosti alebo z dôvodu poruchy vedomia nie je schopná vnímať význam svojho vykonaného vyhlásenia vôle a konať podľa neho.

Schopnosť vykonávať závet sa predpokladá ako bežný prípad. Jej absencia tvorí výnimku, a preto ju musí dokázať tá osoba, ktorá sa odvoláva na nespôsobilosť závetcu vykonávať právne úkony a závet. V prípade pochybností vychádza dedičský súd zo schopnosti vykonávať závet.

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation