Seniorenanwalt24

Pomoc w opiece

Pomoc w zakresie praw osób starszych na terenie całego kraju

Seniorenanwalt24

Pomoc w opiece

Opieka nie jest równoznaczna z pozbawieniem praw obywatelskich. Czasami ludzie nie są już w stanie podejmować samodzielnie decyzji i potrzebują wsparcia, pomocy oraz ochrony. Jeżeli zainteresowane osoby nie udzieliły pełnomocnictwa, a inne osoby nie mogą działać w ich imieniu, sąd opiekuńczy powołuje opiekunów prawnych. Opiekę prawną otrzymują osoby powyżej 18 roku życia, które nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji.

W przypadku zamiaru zarządzenia lub zawieszenia procedury opiekuńczej, wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnej. Jesteśmy gotowi reprezentować Państwa interesy i pomóc w znalezieniu najlepszego dla Państwa rozwiązania, niezależnie od tego, czy są Państwo osobami zainteresowanymi, czy też krewnymi.

Senioren Anwalt 24

Serdecznie witamy!

Pomoc w opiece

Zarządzenie opieki

Jeżeli osoba pełnoletnia z powodu choroby psychicznej, upośledzenia fizycznego, umysłowego lub psychicznego nie jest w stanie zająć się swoimi sprawami w całości lub w części sąd opiekuńczy powoła opiekuna na jej wniosek lub z urzędu, § 1896 § ust. 1 BGB.

Na życzenie osoby zainteresowanej możemy złożyć wniosek o wyznaczenie prawnego opiekuna, względnie na wniosek krewnych, możemy ją do tego zachęcić. Ponadto na prośbę osoby zainteresowanej możemy złożyć w sądzie opiekuńczym oświadczenie, że sami jesteśmy gotowi do przejęcia opieki prawnej i wyrażamy zgodę na przyjęcie tejże opieki.

Pomoc w opiece

Uchylenie opieki

Powołanie opiekuna nie jest kwestią ostateczną. Osoba, wobec której sprawowana jest opieka, ale także bliscy krewni i organ opiekuńczy, mogą odwoływać się od tej opieki. Można również dokonać zmiany opiekuna oraz rozszerzyć lub ograniczyć jego obowiązki. Sam sąd sprawdza co najmniej raz na siedem lat, czy opieka powinna winna być kontynuowana bez zmian.

Możemy złożyć skargę na sugerowaną lub też już zarządzoną przez sąd opiekuńczy opiekę, jeżeli osoba zainteresowana nie zgadza się z zarządzeniem samej opieki lub z wyborem opiekuna.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation