Seniorenanwalt24

Pomoc w opiece

Pomoc w zakresie praw osób starszych na terenie całego kraju

Seniorenanwalt24

Pomoc w opiece

Kwestia opieki jest ważna, ponieważ konieczność opieki może dotyczyć każdego z nas. Ludzie są coraz starsi i coraz rzadziej mogą zostać otoczeni opieką przez członków rodziny. Dlatego tym ważniejsze jest podjęcie w odpowiednim czasie środków ostrożności w celu zapewnienia opieki w domu lub w odpowiednich placówkach opiekuńczych. Znajomość własnych praw w tym zakresie jest szczególnie ważna dla uzgodnienia optymalnego zakresu usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Doradzamy we wszystkich kwestiach dotyczących opieki i zamieszkania w podeszłym wieku, tj. w zakresie prawa opiekuńczego i prawa do miejsca zamieszkania. Ponadto oferujemy weryfikację umów dotyczących opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej oraz pielęgniarskiej.

Senioren Anwalt 24

Serdecznie witamy!

Pomoc w opiece

Opieka domowa

Opieka domowa jest pomysłem, który jest często najbliższy osobom dotkniętym chorobą. W opiece domowej osoby potrzebujące opieki otrzymują pomoc w gospodarstwie domowym, pomoc pielęgniarską i medyczną w warunkach domowych. Opiekę mogą sprawować członkowie rodziny, ambulatoryjna opieka pielęgniarska wizytująca co tydzień lub codziennie, lub personel pielęgnacyjny czy też pielęgniarski zamieszkujący w gospodarstwie domowym („opieka 24-godzinna”).

Wielu sporów i problemów w zakresie usług pielęgniarskich, agencji pośrednictwa pracy oraz krajowego lub zagranicznego personelu pielęgniarskiego można by uniknąć, gdyby jeszcze przed podpisaniem umowy po obu stronach obowiązywały jasne zasady. Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów opieki domowej i możemy konsekwentnie zabezpieczać Państwa interesy w stosunku do przydzielonego lub zatrudnionego personelu opieki, jak również personelu pielęgniarskiego.

Pomoc w opiece

Opieka w placówkach opiekuńczych

Jeśli opieka i pielęgnacja w domu związana z usługami personelu ambulatoryjnego nie wchodzi w rachubę, zadanie to przejmują stacjonarne placówki opiekuńczo-pielęgnacyjne. Oferta placówek opiekuńczych jest różnorodna i staje się coraz szersza ze względu na nieustannie zwiększającą się średnią długość życia ludzi. W zależności od stopnia zapotrzebowania na pomoc i opiekę rozróżnia się domy spokojnej starości, domy seniora oraz domy opieki.

Prawo opiekuńcze obejmuje dużą liczbę odrębnych aspektów. Opieka finansowana jest głównie z ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Udzielamy porad we wszystkich kwestiach prawnych związanych z opieką krótkoterminową lub w pełni stacjonarną, w szczególności w zakresie finansowania pobytu, zawierania umów o warunkach mieszkaniowych na gruncie prawa prywatnego, przysługujących Państwu praw wynikających z ustawy o umowach mieszkaniowych i opiekuńczych (WBVG) oraz prawa do zasiłku z tytułu ubezpieczenia pielęgnacyjnego.

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation