Pomoc w zakresie praw osób starszych na terenie całego kraju

Senioren Anwalt 24

Pomoc w zakresie praw osób starszych na terenie całego kraju

Pomoc w zakresie praw osób starszych na terenie całego kraju

Senioren Anwalt 24

Usługi Senioren Anwalt 24 (Senioren Anwalt 24) skierowane są do osób starszych oraz ich bliskich na terenie całych Niemiec i obejmują pomoc w zakresie praw osób starszych.

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich kwestiach związanych z prawami osób starszych, a w szczególności w zakresie:

– sporządzania pełnomocnictw prewencyjnych oraz oświadczeń woli pacjenta,

– ustaleń umownych dotyczących opieki domowej lub stacjonarnej,

– zarządzania lub uchylania sądowych środków opiekuńczych,

– sporządzania rozporządzeń testamentowych w zakresie dziedziczenia majątku.

Doradzamy osobom starszym i reprezentujemy je na drodze pozasądowej i sądowej, opracowujemy rozwiązania prawne i wdrażamy je wspólnie z osobami starszymi i ich rodzinami.

Oprócz partnerstwa opartego na zaufaniu naszym głównym celem jest badanie i wdrażanie prawdziwej woli zainteresowanych osób starszych.

Pełnimy rolę partnera do kontaktu we wszelkich kwestiach związanych z prawami osób starszych i w związku z tym posiadamy rozległą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie

– prawa zabezpieczającego oraz prawa o opiece i kurateli,

– prawa pielęgnacyjnego i prawa do zamieszkania,

– prawa rodzinnego i prawa spadkowego,

– prawa nieruchomości i nieruchomości gruntowej oraz w dziedzinie

– prawa bankowego i rynku kapitałowego.

W kwestiach dotyczących zdolności do czynności prawnych lub zdolności do wykonywania rozrządzenia na wypadek śmierci współpracujemy z lekarzami specjalistami, koordynujemy ich pracę i podsumowujemy wyniki, oferując w ten sposób także w tych kwestiach prawnych usługi z jednego źródła.

Siedziba kancelarii znajduje się w Monachium, a oddziały w Augsburgu, Ulm, Stuttgarcie, Karlsruhe, Lipsku i Berlinie.
W siedzibie naszej kancelarii w Zurychu oferujemy także doradztwo w zakresie prawa szwajcarskiego i działamy również w sprawach transgranicznych.

Senioren Anwalt 24

Serdecznie witamy!

Senioren Anwalt 24

Kwalifikacje w zakresie praw osób starszych

  • prawo zabezpieczające i opiekuńcze

  • prawo pielęgnacyjne i prawo zamieszkania

  • prawo rodzinne i spadkowe

  • prawo nieruchomości gruntowej i nieruchomości

  • prawo bankowe i rynku kapitałowego

  • prawo pracy dla zagranicznych pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy domowej

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Senioren Anwalt 24

KWESTIE DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I ZDOLNOŚCI DO DOKONYWANIA ROZRZĄDZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI

Coraz więcej osób dożywa dziś sędziwego wieku. Niestety, wraz z wiekiem wzrasta również ryzyko chorób psychicznych. Z tego powodu zwracamy szczególną uwagę na zdolność do czynności prawnych lub zdolność do dokonywania rozrządzenia na wypadek śmierci zaangażowanych osób starszych.

Senioren Anwalt 24

Zdolność do czynności prawnych z prawnego punktu widzenia

Zdolność do czynności prawnych to zdolność do samodzielnego i w pełni skutecznego dokonywania czynności prawnych. Niemiecki kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) uznaje zasadniczo wszystkie osoby za zdolne do czynności prawnych i reguluje jedynie wyjątki od zdolności do czynności prawnych w §§ 104 i nast. BGB, a mianowicie ograniczoną zdolność do czynności prawnych i niezdolność do czynności prawnych.

Niezdolne do czynności prawnych są – oprócz nieletnich poniżej siódmego roku życia – także osoby, które znajdują się w stanie zaburzenia psychicznego wyłączającego swobodne wyrażenie woli, a ze względu na swój charakter nie tylko tymczasowego, por. § 104 BGB. Oświadczenia woli osób niezdolnych do czynności prawnych są nieważne, por. § 105 BGB. Za stany chorobowych zaburzeń aktywności umysłowej uważa się demencję, upośledzenie umysłowe, urojenia i halucynacje, alkoholizm i zaburzenia afektywne. W przypadku osób dotkniętych chorobą sąd opiekuńczy – w razie konieczności – wyznaczy opiekuna, jako przedstawiciela ustawowego, § 1896 BGB.

Senioren Anwalt 24

Zdolność do dokonywania rozrządzenia na wypadek śmierci z prawnego punktu widzenia

Zgodnie z § 2229 ust. 4 BGB testamentu nie może sporządzić osoba, która ze względu na spowodowane chorobą zaburzenie zdolności umysłowych, osłabienie psychiczne lub zaburzenie świadomości nie jest w stanie dostrzec znaczenia oświadczenia woli, które złożyła, ani postępować w zgodzie z tą oceną.

Przyjmuje się, że zdolność do dokonywania rozrządzenia ma miejsce w normalnym przypadku. Brak tej zdolności stanowi wyjątek i dlatego musi zostać udowodniony przez osobę powołującą się na niezdolność testatora do czynności prawnych lub dokonywania rozrządzenia. W razie wątpliwości sąd spadku zakłada, że spadkodawca posiada zdolność do dokonywania rozrządzenia.

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation