celoněmecká pomoc v oblasti práv seniorů

Služba Senioren Anwalt 24

celoněmecká pomoc v oblasti práv seniorů

Služba „celoněmecká pomoc v oblasti práv seniorů

Služba Senioren Anwalt 24

Služba Senioren Anwalt 24 oslovuje seniory a jejich příbuzné po celém Německu a nabízí jim pomoc v oblasti práv seniorů.

Nabízíme právní pomoc ve všech záležitostech týkajících se práv seniorů, zejména

– při zařizování preventivních plných mocí (Vorsorgevollmacht) a tzv. „dříve vysloveného přání“ (Patientenverfügung),

– při smluvních ujednáních o domácí nebo ústavní péči,

– při nařízení nebo zrušení soudního opatrovnictví a

– při vytváření ustanovení závěti k mezigeneračnímu transferu majetku (Vermögensnachfolge).

Poskytujeme poradenství a zastoupení seniorů soudní i mimosoudní, vypracováváme právní řešení a realizujeme je společně se seniory a jejich příbuznými.

Kromě důvěryhodného partnerství klademe hlavní důraz na zjišťování a prosazování skutečné vůle dotčených seniorů.

Považujeme se za ústřední kontaktní místo pro všechny otázky týkající se práv seniorů a disponujeme v tomto ohledu vysokou odborností v oblasti

– práva na prevenci (Vorsorgerecht) a práva na opatrovnictví (Betreuungsrecht),

– práva na péči (Pflegerecht) a práva týkajícího se domovů pro seniory (Heimrecht),

– rodinného práva (Familienrecht) a dědického práva (Erbrecht),

– práva nemovitostí (Immobilienrecht) a pozemkového práva (Grundstücksrecht) a

– bankovního práva (Bankrecht) a práva kapitálového trhu (Kapitalmarktrecht).

Pokud jde o otázky týkající se svéprávnosti (Geschäftsfähigkeit) nebo způsobilosti k pořízení závěti (Testierfähigkeit), najímáme specializované lékaře, koordinujeme jejich práci a shrnujeme výsledky, abychom mohli i tyto právní služby poskytovat na jednom místě.

Hlavní kancelář se nachází v Mnichově, pobočky potom v Augsburgu, Ulmu, Stuttgartu, Karlsruhe, Lipsku a Berlíně.

Na naší pobočce v Curychu nabízíme také poradenství v záležitostech týkajících se švýcarského práva a zabýváme se i přeshraničními případy.

Senioren Anwalt 24

Vítejte!

Senioren Anwalt 24

Kompetence v oblasti práv seniorů

  • právo na prevenci (Vorsorgerecht) a právo na opatrovnictví (Betreuungsrecht)

  • právo na péči (Pflegerecht) a právo týkající se domovů pro seniory (Heimrecht)

  • rodinné právo (Familienrecht) a dědické právo (Erbrecht)

  • pozemkové právo (Grundstücksrecht) a právo nemovitostí (Immobilienrecht)

  • bankovní právo (Bankrecht) a právo kapitálového trhu (Kapitalmarktrecht)

  • pracovní právo pro zahraniční pomocné síly v domácnostech

Please call us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary telephone consultation

Telephone: 0800 300 3355

Monday – Friday: 8:00 am – 10:00 pm
Saturday – Sunday: 8:00 am – 8:00 pm

Senioren Anwalt 24

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SVÉPRÁVNOSTI A ZPŮSOBILOSTI K POŘÍZENÍ ZÁVĚTI

Stále více lidí se dnes dožívá vysokého věku. S přibývajícími roky se bohužel zvyšuje riziko duševních onemocnění. Zvláštní pozornost proto u dotyčných seniorů věnujeme při všech právních úkonech existenci jejich svéprávnosti nebo způsobilosti k pořízení závěti.

Senioren Anwalt 24

Právní otázky týkající se svéprávnosti

Pojem svéprávnost označuje schopnost provádět zcela samostatně a účinně právní úkony. Občanský zákoník (BGB) v zásadě pokládá všechny osoby za svéprávné a v §§ 104 a násl. BGB pouze upravuje výjimky ze svéprávnosti, a to jako omezenou svéprávnost a nesvéprávnost.

Kromě nezletilých osob mladších 7 let jsou nesvéprávnými osobami také osoby, které se nacházejí ve stavu nikoli přechodné duševní poruchy, která u nich vylučuje svobodný projev vůle, srov. § 104 BGB. Prohlášení projevu vůle nesvéprávných osob jsou neplatná, srov. § 105 BGB. Za stav patologické duševní poruchy jsou kromě jiného považovány demence, mentální retardace, bludy a halucinace, alkoholismus a afektivní poruchy. Takto postiženým osobám jmenuje v případě potřeby opatrovnický soud opatrovníka jakožto zákonného zástupce, § 1896 BGB.

Senioren Anwalt 24

Právní otázky týkající se způsobilosti k pořízení závěti

Podle § 2229 odst. 4 BGB, nemůže pořizovat závěť osoba, která v důsledku chorobné duševní poruchy, slabomyslnosti nebo poruše vědomí není schopna pochopit význam svého prohlášení vůle a na základě tohoto pochopení jednat.

Existence způsobilosti k pořízení závěti je považována za normální stav. Její neexistence je výjimkou, a musí být proto prokázána osobou, která se odvolává na svéprávnost a způsobilost k pořízení závěti zůstavitele. Pokud přetrvávají pochybnosti, vychází dědický soud z existence způsobilosti k pořízení závěti.

Please write us, and we will be happy to advise you!

Contact us for a free preliminary E-Mail consultation